Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lastly /'lɑ:stli/  

  • Phó từ
    cuối cùng
    lastly we are going to visit Athensand fly home from there
    cuối cùng chúng tôi đi tham quan Athens và từ đó bay về nhà