Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

last-named /'lɑ:st'neimd/  

  • Tính từ
    kể trên, nối ở trên
    kể đến cuối cùng, nói đến cuối cùng