Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

last-ditch /'lɑ:st'ditʃ/  

  • Tính từ
    cuối cùng một mất một còn
    a last-ditch effort
    cố gắng cuối cùng