Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    sinh sau cùng; út
    Danh từ
    con út