Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    lần cuối cùng Chúa Giêxu dùng bữa với các tông đồ trước khi bị đóng đinh, bữa tiệc ly