Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

last sleep /'lɑ:st'sli:p/  

  • Danh từ
    giấc ngàn thu
    giấc ngàn thu