Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nghi lễ dành cho người sắp chết, lễ cầu siêu