Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (quân sự) kèn thổi lúc tiễn đưa một người lính về nơi an nghỉ cuối cùng