Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    doanh trại quân đội Ân
    đạo quân của các bộ lạc Ân