Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người đánh, người vụt, người quất (bằng roi)
    kè, đập