Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    Cái thay thế tạm thời; cái dùng tam thời
    Tính từ
    tạm thời thay thế