Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • cột chặt
  buộc chặt hàng hóa lên boong tàu
  lash out [at (against) somebody (something)]
  đá bất ngờ (ngựa), bất ngờ tung ra lời đả kích
  con ngựa bất ngờ đá hậu
  ông ta bất ngờ tung ra lời đả kích chính sách của phe đối lập
  lash out [on something]
  (khẩu ngữ)
  vung tiền ra (một cách hào phóng hoặc ngông cuồng)
  nào ta hãy chơi ngông vung tiền làm một chầu sâm-banh đi