Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    hay đùa nghịch, hay bông đùa