Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

larkspur /'lɑ:kspɜ:[r]/  

  • Danh từ
    cây hoa tai thỏ