Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

larkingly /'lɑ:kiɳli/  

  • phó từ
    đùa nghịch, bông đùa