Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

larkiness /'lɑ:kinis/  

  • Danh từ
    tính hay đùa nghịch, tính hay bông đùa