Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    chạn, tủ đựng thức ăn