Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lardaceous /lɑ:'deiʃəs/  

  • Tính từ
    (y học) dạng m