Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    đèn lồng
    (kiến trúc) cửa trời (ở mái nhà, để lấy ánh sáng và thông hơi)

    * Các từ tương tự:
    lantern jawed, lantern jaws, lantern slide