Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

language laboratory /'læηgwidʒ ləbɒrətri/  

  • phòng học tiếng