Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

language arts /'læɳgwidʤ'ɑ:st/  

  • Danh từ
    các môn để luyện tiếng Anh (ở trường trung học, như chính tả, tập đọc, làm văn, tranh luận, đóng kịch)