Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

landlordism /'lænlɔ:dizm/  

  • Danh từ
    chế độ địa chủ, chế độ chiếm hữu ruộng đất