Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    adj
    người dân ở Lancasơ
    (người) ủng hộ vương triều hoàng gia Anh của Lancaxtơ (trị vì từ năm 1399 đến 1461)