Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lampoonist /læm'pu:nə/  

  • Ngoại động từ
    viết văn đả kích