Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lamentableness /'læməntəblnis/  

  • Danh từ
    tính đáng thương, tính thảm thương, tính ai oán
    tính đáng tiếc, tính thảm hại