Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ, số nhiều lamellae /lə'meli:/
    lá mỏng, phiến mỏng
    lá kính

    * Các từ tương tự:
    lamellae, lamellarly, lamellation