Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lake-dwelling /'leikdweliɳ/  

  • Danh từ
    nhà ở trên mặt hồ (xưa)