Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lake-dweller /'leikdwelə/  

  • Danh từ
    người sống trên hồ (xưa)