Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (pháp lý) xác tàu đắm; hàng hoá bị chìm dưới đáy biển