Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lady-in-waiting /ˌleidiin'weitiη/  

  • Danh từ
    (số nhiều ladies-in-wait-ing)
    thị nữ, thị tỳ (theo hầu công chúa hoặc nữ hoàng)