Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái muôi
  Động từ
  múc bằng muôi
  múc món hầm ra bằng muôi
  ladle something out
  (khẩu ngữ)
  phân phát một cách phung phí
  ông ta không tiếc lời khen mọi người, nhưng thực là thành thật

  * Các từ tương tự:
  ladleful