Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

labyrinthic /læbə'rinθiən/  

  • Tính từ
    (thuộc) cung mê
    (thuộc) đường rối
    rối ren phức tạp, chẳng chịu khó khăn