Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

labour camp /'leibəkæmp/  

  • Danh từ
    trại tù khổ sai