Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ; số nhiều labella
    cánh giữa của hoa phong lan
    phần cuối của môi dưới (hoa)