Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người dán nhãn, máy dán nhãn