Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knowledgeably /'nəʊliʤəbli/  

  • Phó từ
    [một cách] am hiểu