Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knowable /'nouəbl/  

  • Tính từ
    có thể biết được
    có thể nhận thức được; có thể nhận ra được