Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knotwork /'nɔtwə:k/  

  • Danh từ
    (kiến trúc) hình trang trí dây bện
    đồ ren tua bằng chỉ bện