Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knitwear /'nitweə[r]/  

  • đồ đan; hàng dệt kim
    knitwear factory
    nhà máy dệt kim