Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thường thuật ngữ)
    như hiệp sĩ, hào hiệp
    knightly conduct
    cách ăn ở hào hiệp