Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knighthood /'naithʊd/  

  • Danh từ
    chức danh hiệp sĩ
    the Queen conferred a knighthood on him
    Nữ hoàng phong cho ông ta chức danh hiệp sĩ