Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính giang hồ hiệp sĩ
    hành vi hiệp sĩ