Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knife-edge /'naifedʒ/  

 • Danh từ
  mép lưỡi dao
  on a knife-edge
  bồn chồn
  he's on a knife-edge about his exam results
  nó bồn chồn về kết quả thì
  có kết quả không có gì chắc
  the success or failure of the plan was balanced on a knife-edge
  sự thành công hay thất bại của kế hoạch không có gì là chắc