Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (knelt, Mỹ kneeled)
  [+ down] quỳ gối
  bà ta quỳ gối cầu nguyện

  * Các từ tương tự:
  kneeler, kneeling position