Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knee-joint /'ni:dʤɔint/  

  • Danh từ
    (giải phẫu) khớp đầu gối
    (kỹ thuật) mối ghép đòn khuỷ