Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knee-high /ni:'hai/  

 • Tính từ
  cao tới đầu gối
  knee-high grass
  cỏ cao tới đầu gối
  knee-high to a grasshopper
  (đùa) còn bé tí
  I've known him since he was knee-high to a grasshopper
  tôi biết hắn từ hồi hắn còn bé tí