Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

knee-deep /ni:'di:p/  

 • Tính từ
  sâu đến đầu gối
  the water is knee-deep
  nước sâu đến đầu gối
  knee-deep in something
  (bóng)
  ngập đầu vào việc gì
  Phó từ
  sâu tới đầu gối
  he went knee-deep in the icy water
  nó lội trong nước lạnh sâu tới đầu gối