Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    giày ống (đến tận gần đầu gối)