Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghệ thuật) miêu tả mặt vất vả, tối tăm trong cuộc sống hàng ngày

    * Các từ tương tự:
    kitchen sink-drama