Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

kitchen-range /'kitʃinreindʤ/  

  • Danh từ
    lò nấu bếp